برنامه شبهای پایانی ماه صفر استاد حاج محمد نوروزی

هیت محبان الرضا :از ساعت 20:45 دوشنبه نهم و سه شنبه  یازدهم دیماه   مکان:خیابان ازادی طرشت خیابان شهید اکبری بقعه شیخ طرشتی
از تاریخ دهم دیماه نود ودو الی  دوازدهم دیماه از ساعت 10 مکان:خیابان ایران بیت الحسن علامت پرچم

/ 0 نظر / 59 بازدید